Popis

Urbanistická koncepcia je založená na prehľadnom, technicky, prevádzkovo a dopravne jednoduchom a jednoznačnom riešení  usporiadania a rozloženia prevádzkových celkov a  objektov v rámci riešeného územia.

Navrhovaný areál je zo západnej strany napojený na miestnu obslužnú komunikáciou novo navrhnutým  vstupom s  obojsmernou komunikáciou  ktorá je kontrolovaná  vrátnicou. Terén pozemkov pre výstavbu klesá v smere od západu na východ k železničnej trati v spáde 7 – 10,5 %. Objekty sú radené a umiestnené na samostatných terasách v smere spádu terénu. V hornej časti areálu – na samostatnej terase, je umiestnený objekt pre zabezpečenie chovu –sklad a administratívna budova.

Prepojovacie exteriérové chodníky a schodisko  prepája hornú  terasu s objektom pre spracovanie rýb. Objekt pre chov rýb je prepojený interiérovou chodbou v spáde 8% s objektom pre spracovanie rýb a s objektom pre granuláciou.

V spodnej časti areálu sú na   samostatných terasách, smerom východným,  umiestnené dva skleníky. Celý areál je objazdný komunikáciami –  z južnej strany obojsmernou komunikáciou, zo severnej strany jednosmernou komunikáciou.

Architektonické riešenie

Architektonické riešenie nadväzuje na urbanistickú koncepciu s cieľom vytvoriť kvalitné architektonicko-priestorové riešenie integrovaného areálu. Terasovité usporiadanie objektov poskytuje neopakovateľnú atmosféru exteriérových panoramatických pohľadov, s doplnením o  výsadbu novej nízkej a vzrastlej zelene. Architektonické riešenie je založené na spolupôsobení  výrazu nových objektov  hál a skleníkov spolu s dvomi dvojpodlažnými rekonštruovanými  pôvodnými objektmi. Nový výraz  objektov a  areálu je založený na súlade a harmónii pôsobenia materiálov a fasád objektov  – farebné veľkoplošné sendvičové panely hál – s horizontálnym členením  v kombinácii s omietnutými plochami rekonštruovaných objektov a betónovými  plochami oporných múrov, je doplnený „vzdušným a  ľahko“ pôsobiacimi plochami zasklených plôch skleníkov.

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby – časť architektúra

Autor projektu

Ing. arch. Stanislav Beňačka

www.aasb.sk