Popis

Riešené územie je ucelený areál jasne vymedzený od priľahlého okolia, z väčšej časti oplotený s vlastným vjazdom, sústavou polyfunkčných blokov s vlastnými parkovacími a spevnenými plochami doplnenými zeleňou. Navrhovaná výstavba v areáli nadväzuje na ostatnú architektúru na riešenom území ako funkciou tak aj hmotovo priestorovým stvárnením. Podľa územného plánu mesta je na danom území definovaná funkčne zmiešaná a polyfunkčná zástavba do 6 nadzemných podlaží. Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality a infraštruktúrou.

Objekt je riešený ako päť podlažný kváder s pôdorysnými rozmermi 18080 x 21130mm, s „výkusom“ od 2.NP v juhozápadnom rohu objektu, aby sme čo najmenej tienili susednému objektu. Hlavný vstup do budovy bude zo západnej strany, vstup autom do priestoru garáže bude z južnej strany malou rampou. To je nižšie ako je priemerná niveleta parkoviska, aby sme čo najmenej tienili okolitým objektom. Objekt sa bude typologicky aj svojou formou približovať objektom v areáli, aby všetky objekty utvárali jeden celok. Prízemie objektu bude hmotovo aj farebne odčlenené od ostatných podlaží, aby sa zvýraznila odlišná funkcia tohto podlažia od ostatných podlaží, podobnú logiku majú aj susedné objekty. Samotný objekt bude farebne riešený ako bielosivý / tmavosivá farba na parteri objektu, biele budú obytné podlažia/ balkóny budú obložené dreveným obkladom /prípadne Fundermax dosky s drevodekorom ako povrchovou úpravou/ 

Objekt je päťpodlažný. Vstup do objektu bude zo západnej strany z parkoviska, vjazd pre osobné automobily do parkovacieho priestoru je z južnej fasády. Na prízemí sa nachádza vstup do objektu, malý komerčný priestor s hygienickým vybavením, kobky a parkovací priestor pre 10 automobilov. Vertikálny komunikačný priestor / schodisko a výťah/ sa nachádza pri severnej stene, aby okenné otvory z obytných miestností čo najviac využili presvetlené strany objektu. Na nadzemných podlažiach od 2-5 poschodia sa nachádzajú bytové jednotky. Na každom poschodí je jeden byt jednoizbový /garsónka/, jeden dvojizbový a dva trojizbové. Všetky byty majú osvetlenie a odvetranie obytných miestnosti prirodzene. Byty, ktoré majú hygienické priestory pri severnej fasáde majú prirodzene osvetlené a odvetrané aj hygienické priestory. Viacizbové byty majú balkóny prístupné z viacerých miestností. 

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby

Autor projektu

Ing. Matej Kolomy

Ing. arch. Branislav Bojčík

Peter Mlynarič

Spolupracoval na projekte

Ing. arch. Branislav Bojčík

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/