Popis

Predmetom dokumentácie je  zónaC4 – 5 samostatných bytových domov.  Zóna C4 je koncipovaná ako riadková zástavba doskových objektov s vnútornými poloverejnými dvormi kde dochádza k plynulému prechodu od verejného prostredia s oddychovými priestormi a detskymi  ihriskami, až po súkromné predzáhradky. Jednotlivé dvory sú prepojené pasážami. Základnú os zóny tvorí dnes už vybudovaná komunikácia vetvy CB. Na tejto komunikácií budú dobudované stromové aleje, veľkorysé pešie trasy a cyklochodník, ktorý v budúcnosti prepojí Zóny C a B Južného mesta. Do tejto komunikácie sú orientované všetky obchodné prevádzky.

Objekty sú prepojené podzemnými podlažiami. Členenie  na  samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby.

Kompozičným ohniskom je lineárny vnútroblokový priestor s členitým reliéfom, vzrastlou  zeleňou a hlavnou pešou komunikáciou spájajúcou jednotlivé bytové bloky .V tomto priestore v priamej nadväznosti na vstupy do bytových domov sa nachádza vnútorné oddychové priestory.

Autor projektu
Compass s.r.o.
Spolupracoval na projekte

Visia s.r.o.

www.visia.sk

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/

Spolupracoval na projekte

Ing. arch. Branislav Bojčík