Popis

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu, nadstavbu a prístavbu polyfunkčného objektu a prípojky na inžinierske siete. Urbanistické riešenie osadenia prístavby a nadstavby je dané odstupmi od hraníc pozemkov medzi existujúcimi objektmi a svetovými stranami.

Architektonické riešenie prístavby a nadstavby nebude architektonicky narúšať charakter miesta realizácie bude harmonizovať s okolím. Objekt je rozdelený na dva samostatné objekty.Objekt má v pôvodnom stave 4. nadzemné podlažia vo vyššej časti a 2. nadzemné podlažia v nižšej časti, pri novom stave sa vybuduje 1.podzemné podlažie, v časti prístavby a nadstavby bude počet nadzemných podlaží šesť plus jedno ustúpené podlažie na streche objektu. Počet podlaží v nižšej časti bude nezmenený – dve nadzemné podlažia. Jednotlivé miestnosti sú navzájom prepojené z hľadiska funkčného aj technologického. Hlavný vstup je navrhnutý zo severozápadnej strany objektu.

Autor projektu

Scale studio

www.scale.sk

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/